Tormashki
tafoxu!
Старинные курточки:

Кацавейка
Тужурка
Шушун
Тулуп
Зипун
Телогрейка
Душегрейка
Фуфайка
Бузурунка
Кургузка
Кабатейка
Бекешка
Чекменек
Бешмет